مسابقه اول:

میکی جیمز در مقابل مادیسون راین......................................برنده مسابقه:میکی جیمز
مسابقه دوم:

برایان کندریک در مقابل رابی..............................................برنده مسابقه:برایان کندریک
مسابقه سوم:

بیر مانی در مقابل ای جی استایلز.......................................برنده مسابقه:بیر مانی

قهرمان جدید کمربندکورت انگل میاد و در باره برد خودش از استینگ حرف میزنه که هالک هوگان میاد.استینگ هم از پشت با صندلی به هوگان میکوبه و انگل و استینگ در حال نگاه کردن همدیگه هسنتد

مسابقه چهارم:

میس تسمیچر و تارا در مقابل او دی بی و میس جکی................برنده:تسمیچر و تارا


مسابقه پنجم:

کریمسون در مقابل بولی رای در یک مسابقه باند فور گلاری مچ.......برنده:کریمسون
در پایان شو کورت انگل اومد و چند ضربه به کریمسون زد و شو در اینجا به پایان رسید